masmi Prijavite se

MASMImetar Vas nagrađuje za učestvovanje u anketama! Za svaki popunjeni upitnik dobijate poene koje kasnije možete da zamenite za neku od interesantnih nagrada.

Zašto je dobro biti član panela

Neka se Vaše mišljenje i glas čuju i računaju!
Budite prvi koji će biti informisani o najnovijim dešavanjima na tržištu, i dajte svoj doprinos razvoju/unapređivanju proizvoda i usluga sa kojima se svakodnevno susrećete. Vaše mišljenje će doprineti uticaju na neke od najvećih svetskih kompanija. MASMImetar Online Panel želi da čuje Vaše mišljenje, stavove, kritike, ali i pohvale po pitanju različitih tema, a neke od njih su:

Farmacija/zdravstvo Proizvodi široke potrošnje Finansijski sektor/bankarstvo Društvo Putovanja Telekomunikacije

I još mnogo drugih…

U našim anketama ne postoje tačni ili pogrešni odgovori, već nam je važno da čujemo šta Vi imate da kažete po pitanju raznih tema. Cilj je da dobijemo Vaše iskrene odgovore i nadamo se da ćete nam Vi u dostizanju tog cilja pomoći.
Popunjavajte ankete kada Vam najviše odgovara, tempom koji Vama odgovara.

Uslovi članstva

Ime panela
Ime online panela je MASMImetar (u nastavku: panel).

Administrator panela
Vlasnik i administrator panela je privredno društvo za istraživanje marketinga MASMI d.o.o. (u nastavku: administrator).

Član panela
Član panela (u nastavku: član) je svako fizičko lice sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Srbiji, koje je napunilo ili ima više od 15 godina i koje se slaže sa navedenim Uslovima i pravilima učestvovanja na panelu.

Pravna valjanost
Odnosom člana i administratora upravlja trenutno važeća verzija Uslova i pravila učestvovanja, uvek dostupna na web stranicama panela. U slučaju da se Uslovi i pravila učestvovanja promene, administrator će člana obavestiti putem elektronske pošte. Ako se član, nakon što ga administrator obavesti o promeni Uslova i pravila učestvovanja, pismeno preko elektronske pošte (e-mail) ne odjavi sa web panela u roku od osam dana, smatraće se da je pročitao promenjene Uslove i pravila učestvovanja i da se sa njima slaže.

Članstvo na panelu

Ko sve može biti član panela
Na panel se može prijaviti svako fizičko lice sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Srbiji, koje je napunilo ili ima više od 15 godina i koje je prihvatilo navedene Uslove i pravile učestvovanja.

Višestruko članstvo
Svako fizičko lice može imati samo jedan korisnički profil. Svaka zloupotreba biće kažnjena isključenjem sa panela.

Odgovornost člana
Član se obavezuje da će, u svim oblicima istraživanja u kojima će učestvovati, davati tačne, smislene i relevantne odgovore. Član se obavezuje i da će upitnik popunjavati samostalno, bez uticaja i komentara od strane drugih ljudi.
Sve ankete koje budu ispunjene nakon roka trajanja istraživanja zadatog od strane administratora, administrator će odbaciti.

Prijava na panel
Prijava je jednostavna i sastoji se od 3 koraka. Počinje registracijom na sajtu MASMImetar, koja podrazumeva unošenje aktivne e-mail adrese. Kad je član potvrdio želju za učestvovanjem, primiće elektronsku poruku (e-mail) sa aktivacionim linkom koji vodi do konačne registracije na panel.
Klikom na taj link i unosom šifre član je upisan na web panel i istovremeno pristaje na Uslove i pravila učestvovanja na panelu.

Isključenje i odjava sa panela
Administrator će člana izbrisati iz baze članova pod sledećim uslovima:

  • ako je član neaktivan
  • ako je član neodgovoran (videti ispod pod „Neodgovoran član“)
  • ako je član nedostupan ili ako njegova adresa elektronske pošte (e-mail) nije validna
  • ako član koristi više korisničkih profila za učestvovanje u panelu
  • ako se član prema administratoru odnosi sa nepoštovanjem
  • ako član sam prekine svoje članstvo u bilo koje vreme (videti ispod po „Prekid članstva u panelu“)

Korisnički profil
U okviru korisničkog profila sakupljaju se socio-demografski podaci, pomoću kojih se biraju odgovarajući članovi za potrebno istraživanje. Član je dužan da korisničke podatke (profil) uredno ažurira. Svakom članu je pristup korisničkom profilu dostupan na sajtu MASMImetar u delu Profil.

Promena e-mail adrese
U slučaju promene e-mail adrese, član je dužan da obavesti administratora o svojoj novoj adresi slanjem e-maila direktno na administrator@masmimetar.com.

Neaktivan član
Ukoliko se član 3 puta uzastopno ne odazove pozivu na učestvovanje u anketi, smatraće se neaktivnim. U tom slučaju, administrator ima pravo da ga izbriše iz baze članova panela.

Neodgovaran član
Svaki neodgovoran član je onaj koji:

  • omogućava drugim osobama da koriste njegov korisnički profil
  • daje netačne i nevažne odgovore u anketi
  • ne obavesti administratora o promeni podataka korisničkog profila
Administrator ima pravo da svakog neodgovornog člana isključi iz panela.

Prekid članstva u panelu
Vaše članstvo u svakom trenutku možete otkazati klikom na dugme Gašenje profila, bez navođenja Vaših posebnih razloga za odjavu. Na Vašu e-mail adresu će u roku od par minuta stići mail za potvrdu odjave. Kada kliknete na link koji ćete dobiti u mail-u, automatski ćete obrisati sve podatke i osvojene poene iz baze

UČESTVOVANJE U ISTRAŽIVANJU

Pravo na odabir istraživanja u kojima se učestvuje
Svaki član ima mogućnost da odabere određena istraživanja u kojima želi da učestvuje. Član može učestvovati u svim istraživanjima za koje dobije poziv.

Poziv za istraživanje
Svaki član koji je izabran za učestvovanje u istraživanju biće o tome obavešten putem elektronske pošte (e-mail).
Vrsta i broj poziva za istraživanje koje će član dobiti, zavise od podataka koje je naveo. Administrator ne može da garantuje članovima određen broj poziva za učešće u istraživanju, Član nema pravo na minimalan broj poziva za učestvovanje u istraživanju, ali će se truditi da svi članovi panela dobijaju podjednak broj poziva za učešće u istraživanju.

Poverljivost i zaštita podataka
Član se obavezuje da će sve informacije o istraživanju, projektu, naručiocu istraživanja, upitniku ili drugim istraživačkim aktivnostima administratora, koje stekne putem istraživanja, držati strogo poverljivim i da ih neće odavati drugim osobama.

Administrator se obavezuje da će sve dobijene informacije (lične podatke i odgovore članova panela) koristiti isključivo u istraživačke svrhe i da ih neće prosleđivati drugim osobama.

Svaki član snosi odgovornost za zaštitu svog korisničkog imena i lozinke.
Član je odgovoran za korišćenje svog korisničkog imena i lozinke, kako prema panelu, tako i prema trećim licima.

Ukoliko treće lice koristi korisničko ime i lozinku člana, taj član će odmah obavestiti administratora. Član mora sam da promeni lozinku.

U slučaju da neko pita člana za korisničko ime i lozinku, član se obavezuje da na takav upit neće dati odgovor, te da će o takvim pokušajima odmah obavestiti administratora.

Član se obavezuje da neće prosleđivati informacije do kojih je došao popunjavanjem on line upitnika.

U slučaju kršenja nekog od gore navedenih pravila, Administrator zadržava pravo da poništi sve bodove koje je taj član do tog trenutka prikupio, kao i pravo da zahteva nadoknadu štete i da pokrene sudski postupak protiv 
tog člana.

ODGOVORNOST ADMINISTRATORA

Administrator ne odgovara za tehničke smetnje, ukoliko se utvrdi da nisu u njegovoj nadležnosti, kao što su štete u slučaju više sile ili drugih nepredviđenih događaja ili štete koje su prouzrokovala treća lica.
Administrator ima pravo da prekine usluge panela na neodređeno vreme iz internih razloga (u svrhu održavanja), a da član nema pravo tražiti nadoknadu štete.

Ukoliko administrator, po nalogu trećeg lica, kao što su agencije za istraživanje javnog mnjenja, pokrene istraživanje i pozove članove da učestvuju, administrator ne garantuje za sadržaj informacija koje traži nalogodavac.
Ako administrator sazna da istraživanja nisu u skladu sa zakonom, odmah će ih prekinuti i ukloniti sa svoje web stranice, a odgovore prikupljenje u takvim istraživanjima neće uzeti u obzir niti će ih proslediti klijentu.
Administrator ne odgovara za tačnost, potpunost, ispravnost i aktuelnost sadržaja i mišljenja do kojih se može doći putem linkova na stranama panela.
Odgovornost za naknadu štete članu, ukoliko je nastala korišćenjem takvih stranica i linkova, snosi isključivo vlasnik tih stranica i linkova.
Administrator će ukloniti odmah linkove ka takvim web stranicama, ukoliko sazna da nisu u skladu sa zakonom.

ZABRANA UMNOŽAVANJA ONLINE PANELA
Upitnici i njihov sadržaj koji su upućeni članovima i pravno su zaštićeni.
Zabranjeno je umnožavanje, obrada, izmena i prosleđivanje trećim licima.
Upitnici se ne smeju staviti na raspolaganje ili učiniti dostupnim za javnost, čak i kada se to odnosi na delove iz upitnika. Sve navedeno zahteva pismenu saglasnost administratora.
Administrator zabranjuje svaki drugi oblik umnožavanja, distribuiranja ili objave sadržaja od prethodno navedenog bez prethodnog pismenog odobrenja koje se može zatražiti od administratora.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član i administrator će sve moguće sporove koji proizilaze iz ovog ugovora, najpre pokušati da reše sporazumno. Ukoliko sporazumno rešenje nije moguće, rešenje spora odrediće nadležni sud u Beogradu.